Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Gospodarka odpadami / Informacja dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


NOWE ZASADY POSTĘPOWANIA

Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

w 2013 r.

Szanowny Mieszkańcu Gminy Lanckorona

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Od tego dnia gmina w ciągu 18 miesięcy jest zobowiązana wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi*, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

„Kto zatem będzie odbierał i wywoził śmieci?"

Od dnia 1 lipca 2013 r., od kiedy to nowy system zacznie w pełni funkcjonować wywozem śmieci zajmować się będzie przedsiębiorca wybrany przez gminę w drodze przetargu. Oznacza to brak konieczności zawierania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych** i niezamieszkałych indywidualnych umów na odbiór śmieci.

„Jakie będą obowiązki mieszkańców?"

Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy właściciele*** nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy zobowiązani są do złożenia deklaracji określającej wysokość opłaty za śmieci oraz uiszczania tej opłaty w określonych terminach. Wzór deklaracji, termin jej złożenia, wysokość stawki opłaty oraz sposoby i terminy jej uiszczania zostaną określone uchwałą Rady Gminy oraz podane do wiadomości mieszkańców. Dodatkowo mieszkaniec będzie miał obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość w odpowiednią i właściwą ilość pojemników lub worków na odpady. 

 

 

Nowy system gospodarki odpadami w Gminie Lanckorona

Urząd Gminy realizując obowiązki nałożone przepisami nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pracuje obecnie nad utworzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie przyjazny zarówno dla środowiska jak i dla mieszkańców naszej Gminy.

Podstawowe założenia nowego systemu:
 1. Gmina zorganizuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
 2. Stawka opłaty za śmieci może zależeć:
    - od liczby mieszkańców lub
    - od powierzchni nieruchomości lub
    - od zużytej wody lub
    - będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego

  Wysokość miesięcznej opłaty za odpady komunalne  będzie zróżnicowana, większa za niesegregowane i mniejsza za segregowane.
 3. Pierwszą deklarację o opłacie za śmieci należy złożyć w l kwartale 2013 r., najpóźniej do 31 marca 2013 r.
 4. Selektywna zbiórka śmieci jest obowiązkiem każdego mieszkańca gminy i polegać będzie na odrębnym zbieraniu:
  a) papieru
  b) metalu
  c) tworzyw sztucznych
  d) szkła
  e) opakowań wielomateriałowych
  f) odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych oraz odpadów zielonych - tzw. bioodpady

  do odpowiednio oznaczonych pojemników lub worków. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami oraz odpadami niebezpiecznymi zostaną określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.
 5. Jeśli mieszkaniec nie złoży deklaracji, to Gmina w drodze decyzji naliczy opłatę. Opłata ta jest traktowana jako obowiązkowy podatek, a zaległości będą egzekwowane przez komornika Urzędu Skarbowego.

Wszystkie powyższe założenia znajdą się w uchwałach Rady Gminy podejmowanych w najbliższym czasie.

 

Selektywna zbiórka odpadów

Obowiązek segregacji śmieci nie jest czymś nowym. W przyszłym systemie nabierze on jednak wymiernych korzyści dla mieszkańców, albowiem ustawa nakłada na Radę Gminy obowiązek ustalenia niższych stawek za śmieci jeśli zbierane one będą w sposób selektywny. Ponadto pamiętajmy, że segregacja odpadów jest konieczna jeśli chcemy, aby środowisko, które nas otacza wolne było od zanieczyszczeń.

Jak segregować odpady?

 

Segregując odpady opakowanie (butelki plastikowe, kartony, puszki, etc.) należy pamiętać, aby przed ich wyrzuceniem opróżnić je z resztek ich zawartości oraz zgnieść odkręcając uprzednio nakrętkę w celu zmniejszenia ich objętości.


 

KALENDARIUM

31 marca 2013 r.

upływa termin złożenia deklaracji do Urzędu Gminy o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów


30 czerwca 2013 r.

z tym dniem właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni rozwiązać dotychczas obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych zawarte z przedsiębiorcami odbierającymi takie odpady.

 

1 lipca 2013 r.

nowy system zaczyna funkcjonować w pełnym zakresie - uchwały Rady Gminy wchodzą w życie, Gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od tych właścicieli. Do tego czasu musi zostać rozstrzygnięty przetarg na odbieranie odpadów i musi być podpisana umowa między gminą a przedsiębiorcą.

 


* odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
** nieruchomości - bez względu na ich przeznaczenie - na których przebywają ludzie z zamiarem stałego pobytu.
*** rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer