Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Zobacz+r%F3wnie%BF
panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Środkowisko / OBWIESZCZENIE - Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Izdebniku

Znak: IR.6220.3.2011                                               Lanckorona, dnia 14 września 2011 r.


 

O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Lanckorona działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informuje, że na wniosek złożony przez firmę CESSPOOL TECHNOLOGY Sc 89-240 Grocholin 38 działającą na zlecenie Gminy Lanckorona z dnia 26.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Izdebnik, Gmina Lanckorona”.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 77 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)  zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nałożony został obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wójt Gminy Lanckorona, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach

 

W związku z tym, że Wnioskodawca przedłożył w/w raport zawiadamiam, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach której istnieje możliwość:
– zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona, w pokoju nr 9, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek -piątek 730-1530, w terminie od  19 września do 10 października 2011 r.,
– składania w terminie jak wyżej uwag i wniosków w formie pisemnej (na adres Urzędu Gminy Lanckorona) i ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona, w godzinach pracy (jak wyżej)

 

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lanckorona przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.