Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Zobacz+r%F3wnie%BF
panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Środkowisko / Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Szanowni Państwo,
 

Uprzejmie przypominam, że od dnia 1 stycznia 2011 r. został skrócony termin przekazywania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych i upływa w dniu 15 marca.


Do składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów zobowiązany jest każdy podmiot, który w wyniku swojej działalności powoduje powstawanie odpadów innych niż komunalne, np. firma budowlana, lekarz prowadzący działalność gospodarczą, szkoła, urząd, szpital etc. oraz prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.


Do składania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych zobowiązani są wyłącznie wytwórcy komunalnych osadów ściekowych (dotyczy oczyszczalni ścieków), które następnie poddawane są odzyskowi polegającemu na ich stosowaniu:

1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

3) do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

5) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Wytwórcy komunalnych osadów ściekowych, które nie są stosowane w sposób określony powyżej, sporządzają jedynie zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.


W związku z powyższym proszę o poinformowanie podmiotów, których ten obowiązek dotyczy, o konieczności przedłożenia ww. dokumentów w ustawowym terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w formie, układzie i technice określonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywanie zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 686).


Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o odpadach, marszałek województwa nakłada kary pieniężne w wysokości 10 000 zł na podmioty, które nie wywiązują się z obowiązku: ewidencji odpadów, przekazywania wymaganych informacji, sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub wykonują ten obowiązek nieterminowo bądź niezgodnie ze stanem rzeczywistym.


Formularze do pobrania:

Miejsce składania dokumentów:

- Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków


- Dokumenty można złożyć osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Dziennik Podawczy, parter

tel.: (12) 63 03 140Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer