Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Zobacz+r%F3wnie%BF
panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Środkowisko / Obowiązki posiadaczy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Obowiązki posiadaczy substancji

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska są przede wszystkim azbest i PCB (polichlorowane bifenyle).

 

Wykorzystywanie tych substancji podlega sukcesywnej eliminacji a podczas ich wykorzystywania, przemieszczania i eliminowania winny być zachowane szczególne środki ostrożności.

 

Wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach i instalacjach dopuszcza się nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r., natomiast azbestu lub wyrobów zawierających azbest nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

 

Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (za wyjątkiem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) obowiązany jest do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania oraz składania informacji na temat tych substancji wojewodzie.

Natomiast osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są do przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania tych substancji w formie uproszczonej właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. określa urządzenia, w których mogły być wykorzystywane polichlorowane bifenyle (PCB). Wykaz tych urządzeń zawarty jest w załączniku nr 4. Umożliwi on Państwu identyfikację urządzeń zawierających PCB.

 

 

AZBEST

 

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, ma obowiązek  przeprowadzać kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny ich stanu.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę sporządza się w dwóch egzemplarzach.
Wzór oceny określa załącznik nr 5.

 

Jeden egzemplarz oceny, podmiot ją sporządzający, przechowuje łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazuje właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Pierwszej kontroli należało dokonać w terminie do 6.11.2004 r.
Powyższy obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Sz. U. Nr 192, poz. 1876) - właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, obowiązany jest:

§

przeprowadzać przeglądy (w celu stwierdzenia obecności azbestu) i oznakować ww. miejsca wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6. Pierwszego przeglądu należało dokonać do 29.05.2004 r.

§

dokonać (poprzez sporządzenie spisu z natury) inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Pierwszej inwentaryzacji należało dokonać w terminie do 29.05.2004 r.

§

sporządzić (corocznie aktualizować w terminie do 31 stycznia) w dwóch egzemplarzach informacje „o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” oraz „o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone”. Wzory informacji  załącznik nr 2 i 3.

§

przedłożyć jeden egzemplarz informacji Wojewodzie Małopolskiemu. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi Gminy Lanckorona. Drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

 

PCB

 

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska - urządzenia lub instalacje, w których były lub są wykorzystywane PCB, należy inwentaryzować poprzez sporządzenie dokumentacji zawierającej:

   • nazwę i adres użytkownika urządzenia lub instalacji
   • lokalizację i rodzaj urządzenia lub instalacji
   • ilość PCB znajdującego się w urządzeniu lub instalacji
   • daty i opis operacji przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia w odniesieniu do urządzenia lub instalacji
   • datę sporządzenia dokumentu i podpis sporządzającego.

Pierwszą inwentaryzację należało  przeprowadzić się do dnia 31 grudnia 2002 r. Dokumentacja o której mowa powyżej podlega na bieżąco aktualizacji.

Wykorzystujący PCB w terminie miesiąca po przeprowadzonej inwentaryzacji przedkładają informacje o:

   • ilości i miejscach występowania wykorzystywanych PCB
   • instalacjach i urządzeniach, w których PCB były lub są wykorzystywane
   • czasie i sposobie usuwania PCB oraz instalacji i urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane
   • czasie i sposobie zastąpienia PCB innymi substancjami mniej szkodliwymi dla środowiska. Wojewodzie Małopolskiemu a osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami – Wójtowi Gminy Lanckorona. Informacje przekazuje się w formie pisemnej, według wzoru zawartego w załączniku nr 1.

Załączniki: