Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Pomoc przedsiębiorcy / Środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, masz pomysł na biznes i niewystarczającą ilość środków na jego realizację możesz ubiegać się o przyznanie jednorazowej bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Wysokość przyznawanych środków.

 

Maksymalna wysokość środków przyznawanych na:

  • podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności –  nie może przekroczyć  6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
  • na założenie spółdzielni socjalnej – nie może przekroczyć 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela,
  • na przystąpienie do spółdzielni socjalnej – nie może przekroczyć 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej.

 

Kto może uzyskać środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub  przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

Może je uzyskać osoba bezrobotna, która:

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
  • spełnia warunki do otrzymania środków z Funduszu Pracy w ramach:
   1. pomocy de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo
   2. pomocy de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego roporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób taksówkami,

- złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera:

  • kwotę wnioskowanych środków,
  • rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podąć bezrobotny,
  • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem gospodarczej oraz źródła ich finansowania,
  • specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (poręczenie , weksel z poręczeniem wekslowym – aval, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających do otrzymania środków.

Wniosek o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej zawiera:

  1. kwotę wnioskowanych środków,
  2. symbol podklasy rodzaju działalności jaka będzie prowadzona przez spółdzielnię socjalną, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  3. kalkulację kosztów związanych z założeniem spółdzielni socjalnej oraz źródła ich finansowania,
  4. specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej,
  5. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (poręczenie , weksel z poręczeniem wekslowym – aval, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),
  6. oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających do otrzymania środków.

Wniosek o przyznanie środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera:

  • kwotę wnioskowanych środków,
  • informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej,
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (poręczenie , weksel z poręczeniem wekslowym – aval, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających do otrzymania środków,

oraz załączniki:

  • pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu,
  • pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
  • pisemną informację spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach (www.up.wadowice.pl), w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27 lub w siedzibie Filii PUP w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a.

 

Tryb postępowania w sprawach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

  1. Złożenie przez bezrobotnego kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27 lub w siedzibie Filii PUP w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a.  Rozpatrzenie wniosku przez Starostę.
  2. Powiadomienie bezrobotnego o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  3. Zawarcie umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
  4. Przekazanie środków na rachunek bankowy wnioskodawcy. W przypadku umowy o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej – środki podlegają przekazaniu zgodnie z umową w dacie rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
  5. Pozbawienie wnioskodawcy statusu bezrobotnego.

Warunki jakie bezrobotny musi spełnić po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

Bezrobotny, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej  jest zobowiązany do:

  1. wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do trzydziestego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  2. udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (rozliczenie dokonywane jest w kwocie brutto),
  3. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),
  4. niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  5. niezawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu jej rozpoczęcia.

Bezrobotny, który otrzymał środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest zobowiązany do:

  1. wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie,
  2. udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie (rozliczenie dokonywane jest w kwocie brutto),
  3. członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej.

W przypadku niewywiązania się z wymienionych wyżej warunków albo naruszenia innych warunków umowy zawartej o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, bezrobotny jest zobowiązany do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

Podstawa prawna:

 • Art. 46 ust.1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 512)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego roporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać:

PUP w Wadowicach
ul. Mickiewicza 27
POKÓJ nr 201 wew.112
tel. 873-50-20
tel. 873-71-00  Filia PUP w Andrychowie

ul. Starowiejska 22a
POKÓJ nr 7 wew.255
tel. 875-26-22
tel. 875-98-68


 

Źródło strony:

http://www.up.wadowice.pl/klient/dotacje_na_dzialalnosc.html