Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / OGŁOSZENIE o przetargu

2015-12-09


 


 

Lanckorona, dnia 26 października 2015 roku

 

O G ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Lanckorona ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na:

 

Wynajem budynku numer 3 na ul.  Słoneczne Tarasy w Lanckoronie o powierzchni 65,04m2 usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8711/4 o powierzchni  0,0252  ha z przeznaczeniem na mieszkanie.

Nieruchomość stanowi własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona na podstawie Księgi wieczystej nr KR1W/00067875/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach.

Budynek posiada dostęp do drogi publicznej, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową,  kanalizacyjną i instalację solarną ciepłej wody użytkowej.

 

Budynek usytuowany jest na terenie ulicy Słoneczne Tarasy  nr 3 w Lanckoronie w sąsiedztwie zabytkowego centrum Lanckorony na stoku o niewielkim nachyleniu na południowy wschód od rynku. Budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny, wolnostojący wykonany w technologii murowanej, z dachem dwuspadowym pokrytym blachą falistą.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona działka nr 8712/4 znajduje się w jednostce MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 

 

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 4,80 zł  
Okres najmu - 10 lat

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry w terminie 7 dni od otrzymania faktury wystawionej do  10  dnia każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłat – na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lanckorona.
Przystosowanie budynku do zamieszkania ponosi najemca.
Przetarg odbędzie się Urzędzie Gminy w Lanckoronie pokój nr 7 w dniu 
09 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00.

 

Przetarg wygra ten oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zgłoszoną w toku postąpień.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych.

 

Warunkiem przystąpienia do ustnych  przetargów  jest wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej tj. – 62,44zł, które należy przelać na konto Urzędu – Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska 

nr konta 298119 0001 0000 0547 2000 0020

do dnia 04.12.2015 roku (w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu).
Dokument tożsamości oraz dowód wpłaty Wadim uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzonego przetargu.

 

Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny najmu. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6
tel. 0-33 876-35-95 wew. 24.

 

Wójt Gminy w każdym przypadku ma prawo odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z przyczyną odwołania.