Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Wspólna Metoda Oceny (CAF) 

                           

 

Udział w projekcie CAF

 

Urząd Gminy Lanckorona jako jeden z 250 urzędów z terenu całej Polski uczestniczy w projekcie „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Matody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej.
Projekt ten realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp z o.o. 

 

Stosowną umowę Zofia Oszacka Wójt Gminy podpisała 17 czerwca 2011r.
Projekt w 100% finansowany jest przez Partnerstwo bez udziału środków własnych Gminy.
Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assessment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Model CAF udostępniany jest publicznie. Instytucje mogą korzystać z niego w sposób dowolny.

 

Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasoby i procesy zarządzania zmianą. Dzięki niej organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny.

 

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie jej funkcjonowania:

  • kryteria POTENCJAŁU:

► Przywództwo
► Strategia i planowanie
► Pracownicy
► Partnerstwo i zasoby
► Procesy

  • ■ kryteria WYNIKÓW:

► Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami
► Wyniki działalności w relacjach z pracownikami
► Społeczne wyniki działalności
► Kluczowe wyniki działalności

Samoocena oparta o Model CAF dostarcza organizacji informacji będących podstawą do doskonalenia systemu zarządzania organizacją, poprzez:

■ identyfikację mocnych stron,
■ identyfikację obszarów do doskonalenia,
■ opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,
■ możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej (benchmarking),
■ przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.

Metoda CAF jasno wskazuje urzędom, gdzie leżą najprostsze rezerwy instytucji i jak po nie sięgnąć. W wyniku zastosowania narzędzia samooceny następuje pogłębienie samowiedzy o urzędzie. Projekty, jakie powstają po zakończeniu procesu samooceny, są wynikiem analizy wiarygodnej listy słabych stron urzędu polegające na dokonaniu trafnego wyboru priorytetowych obszarów do usprawnienia, poprzez hierarchizowanie ich istotności, korzyści z wdrożenia i kolejności przedsięwzięć Wiele z tych słabości znika, często bez ponoszenia istotnych kosztów lub wręcz bezkosztowo. Zidentyfikowanie mocnych stron może zostać wykorzystane jako dobry wzór zalecany do rozpowszechnienia.

 

Wszystkie jednostki administracji publicznej, które dokonały samooceny – a liczba ich stale rośnie – zgodnie stwierdzają, że CAF jest przyjazny, a jego wdrożenie przynosi wiele satysfakcji.

 

Główne korzyści dla urzędu układają się w następującą listę:

■ następuje trafna identyfikacja słabych i mocnych stron urzędu,
■ powstaje logiczny i uporządkowany w czasie plan doskonalenia,
■ należycie  wytypowane zostają priorytety obszarów do poprawy,
■ następuje realizacja projektów doskonalących,
■ tworzone są bazy dobrych praktyk w różnych sferach działania urzędu,
■ następuje zdecydowana poprawa przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
■ poprawia się komunikacja pionowa.

Samoocena powinna być przedsięwzięciem cyklicznym, a wyniki każdej samooceny powinny być wykorzystane do planowania i realizacji działań usprawniających funkcjonowanie organizacji.

 

 

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer