Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wszystko i dla wszystkich / Akcja - Przejrzysta Polska / Sprawozdanie o wynikach analizy funkcjonowania katalogu usług

Badanie funkcjonalności katalogu usług zostało przeprowadzone w oparciu o zarządzenie wewnętrzne Nr 6/06 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 5 czerwca 2006r.

Zgodnie z postanowieniami § 2 zarządzenia badanie przeprowadzono poprzez:

  1. przeprowadzenie wywiadu ankietowego wśród klientów.
  2. zebranie opinii pracowników udzielających informacji
  3. zabranie opinii pracowników świadczących dane usługi na temat braków w składanych dokumentach.

ad. 1

Badanie wśród klientów załatwiających sprawy w Urzędzie zostało przeprowadzone w okresie od 7 do 22 czerwca 2006r. Badanie ankietowe przeprowadzili pracownicy Urzędu. Klienci wypełnili 20 ankiet.
Wyniki ankiet są następujące:
Na pytanie 1. Gdzie Pan/Pani korzystał z dostępu do katalogu usług: - 2 osoby korzystały z katalogu usług w Internecie, pozostałych 18 otrzymało kartę od pracownika załatwiającego sprawę.
Na pytanie 2. Czy na podstawie karty dowiedział się Pan/Pani o miejscu, w którym może Pan/Pani załatwić sprawę, jakie są potrzebne dokumenty, jakie są opłaty, o terminie załatwienia sprawy, o trybie odwoławczym - wszyscy ankietowani zaznaczyli odpowiedź "tak". Również na pytanie Czy sformułowania na karcie są jasne i zrozumiałe wszyscy ankietowani odpowiedzieli pozytywnie.
Średnia wieku ankietowanych wynosiła 26 lat, wykształcenie - co najmniej średnie.

Wnioski wynikające z badania ankietowego:
Krótki okres badania ankietowego miał wpływ na uzyskaną niewielką liczbę wypełnionych ankiet. Wg informacji pracowników przeprowadzających badanie - ludzie starsi stanowczo odmawiali udziału w badaniu. Uzasadniali to tym, że mają kłopoty ze wzrokiem, wolą uzyskać informacje bezpośrednio od urzędnika załatwiającego sprawę, bo mogą bezpośrednio wyjaśnić swoje wątpliwości.


ad.2
Z informacji pracowników udzielających informacji wynika, że najczęściej zadawane pytania dotyczą zakresu działania referatu inwestycji i rozwoju, potrzebnych załączników, gdzie można je uzyskać, pobieranych opłatach. Z prowadzonych rozmów z klientami wynika, że mieszkańcy w znikomym procencie mają dostęp do internetu, dlatego korzystają z kart udostępnionych przez urzędników na miejscu w urzędzie.


ad.3
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu dokumentacji wpływającej do poszczególnych referatów najczęściej pracownicy zgłosili brak wymaganych załączników do podania lub dołączone niewłaściwe, brak uiszczonej opłaty skarbowej bądź administracyjnej. Najwięcej takich uchybień odnotowano:
- w Referacie Finansowym - dotyczy podań o umorzenie podatku,
- w Referacie Inwestycji i Rozwoju - w sprawach dot. wykonania zjazdów do drogi gminnej). Z analizy wynika również, że w dalszym ciągu interesanci przynoszą wnioski odręcznie napisane przez siebie, nie wykorzystują  formularzy dostępnych w Urzędzie.

Ustalenia dotyczące działań korygujących do realizacji:
Wyniki przeprowadzonego badania zostały omówione na spotkaniu Kierowników Referatu  Urzędu w dniu 27 czerwca br.
Ustalone zostały następujące zadania do realizacji:

  1. wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona umieścić również w linku Urząd Gminy, tak aby łatwiej było do niego trafić
  2. w celu umożliwienia większej liczbie klientów Urzędu wypowiedzenia się na temat kart usługi i zapewnienia stałego monitoringu kart - w linku "Ankiety i Sondaże" na stronach internetowych gminy umieścić ankietę badania funkcjonowania katalogu usług
  3. sukcesywnie wprowadzać do kart usług większej ilości formularzy tak, aby do końca bieżącego roku każda karta zawierała formularz, jeżeli jego złożenie przez klienta jest faktycznie wymagane
  4. opracowanie i wprowadzenie  do katalogu  kolejnych kart z zakresu spraw nie objętych dotychczas katalogiem
  5. szersze rozpropagowanie wśród mieszkańców istnienia i funkcjonowania kart  usług m.in poprzez przekazanie katalogu wraz z kartami sołtysom poszczególnych sołectw, podanie komunikatu w Kurierze Lanckorońskim.

(-) Teresa Florek
Sekretarz Gminy

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer