Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / OGŁOSZENIE o przetargu

2015-09-16 


 

Lanckorona, dnia 3 sierpnia 2015 roku

 

O G ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Lanckorona  o g ł a s z a  pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości.

 

Przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:
I. Niezabudowane stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona:
 

l.p Nr ewidencyjny
działki
Pow. działki
ha
Położenie działki Cena wywoławcza
netto w zł 
Wysokość
podatku
VAT

Wysokość wadium

20% ceny wywoławczej

w zł

1. 3600/14  0,1320 Izdebnik 67.000  23% podatku VAT 13.400
2. 3600/13 0,1335 Izdebnik 68.000 23% podatku VAT 13.600

 

Działki wymienione w tabeli wpisane są do Księgi Wieczystej nr KW KR1W/00047288/3 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej,  kształt prostokątny korzystny do zabudowy. Nad częścią działek ewidencyjnych nr 3600/14 i 3600/13  przebiega linia energetyczna niskiego napięcia, a przez  niewielki fragment  południowej części działki  nr 3600/14 przechodzi rurociąg wodociągu.  Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolnicze  oraz odległość ok. 400m drogi relacji  Kraków -Wadowice.
 
Każda działka sprzedawana w oddzielnym przetargu.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona:
- działki nr 3600/13 i 3600/14 położone w Izdebniku znajdują się częściowo w jednostce MM – teren mieszkalnictwa o niskiej intensywności, oraz jednostce MR – teren zabudowy rolniczej.
 
Nieruchomości są bez obciążeń i zobowiązań.

Nabywca ponosi koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej.    
Przetargi odbędą się:
-w dniu 16 września 2015 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Lanckoronie
1/ o godzinie 11.00 na działkę nr 3600/14,
2/ o godzinie 11.30 na działkę nr 3600/13,

Przetarg wygra ten oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zgłoszoną w toku postąpień.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Warunkiem przystąpienia do ustnego  przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu, które należy przelać na konto Urzędu Gminy –

Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska 298119 0001 0000 0547 2000 0020

do dnia 11 września 2015 roku (w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu).

 

Dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedłożyć  w miejscu i czasie przeprowadzenia przetargu.
Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowych  informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6
tel.  0-33 87635-95 wew. 24

 

Wójt Gminy w każdym przypadku ma prawo  odwołać  ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z przyczyną odwołania.