Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / OGŁOSZENIE o przetargu

2015-09-16 

Lanckorona, dnia 03 sierpnia 2015 roku

 

O G ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Lanckorona  o g ł a s z a  pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na:
Wynajem pomieszczenia o powierzchni 40 m2 znajdującego się w budynku numer 540 w Izdebniku (Pawilon Sportowy) usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2764/6 o powierzchni 0,1846 ha z przeznaczeniem na działalność magazynowo- handlowo – usługową.
Nieruchomość stanowi własność mienia komunalnego Gminy Lanckorona na podstawie Księgi wieczystej nr KR1W/00036741/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wadowicach.
Pomieszczenie posiada dostęp do drogi publicznej, wyposażony jest  w instalację elektryczną, wodociągową.
Pomieszczenie usytuowane jest na parterze w/w budynku, posiada osobne wejście.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona działka nr  2764/6 znajduje się  w jednostce UST – teren usług sportu, turystyki, rekreacji.

 

Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 

 

Stawka wywoławcza za całą powierzchnię wynosi: 200 zł + 23 % podatku VAT
Okres najmu - 10 lat
Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry w terminie 7 dni od otrzymania faktury wystawionej do  10  dnia każdego miesiąca.
Zasady aktualizacji opłat – wysokość czynszu będzie aktualizowana co roku na podstawie wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych za dany rok w stosunku do roku  poprzedniego ogłoszonego przez prezesa GUS.

 

Przetarg  odbędzie  się  Urzędzie Gminy w Lanckoronie pokój nr 7 w dniu 
16 września 2015 roku o godzinie 10.00.
Przetarg wygra ten oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zgłoszoną w toku postąpień.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych.
Warunkiem przystąpienia do ustnych przetargów jest wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej tj. – 40zł, które należy przelać na konto  Urzędu – Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska 

nr konta 298119  0001 0000 0547 2000 0020

do dnia 11 września  2015 roku (w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu).
Dokument tożsamości oraz dowód wpłaty Wadim uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzonego przetargu.
Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny najmu. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowych  informacji udziela Urząd Gminy w Lanckoronie pokój nr 6
tel. 0-33  876-35-95 wew. 24.

 

Wójt Gminy w każdym przypadku ma prawo odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z przyczyną odwołania