Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

panel+u%BFytkownika
Nie jesteś zalogowany !!!
Nie masz konta
Zarejestruj się »


wyszukaj+na+stronie


  

 

 

PARTNERZY 


informacje+o+stronie
Liczba wizyt:
2 805 005

Ilość odsłon:
5 857 827

Ostatnia aktualizacja:
2016-03-03 08:35:08


0Valid HTML 4.01 Transitional

Wydarzenia / INFORMACJA KOŃCOWA

2014-01-26


I N F O R M A C J A  K O Ń C O W A


z wykonania uchwały Rady Gminy Lanckorona nr XXXVII/228/10 z dnia 21.05.2010 roku w sprawie: otwarcia specjalnego konta bankowego dla poszkodowanych przez osuwiska w gminie Lanckorona.


Na utworzone specjalne konto bankowe dla poszkodowanych przez osuwiska w gminie Lanckorona  od  Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Andersa 21,  wpłynęło  620 000,00 złotych ze zbiórki przeprowadzonej wśród członków PO w całym kraju.
Ponadto od  prywatnych darczyńców wpłynęło 480 517,91 złotych.
Ogółem  w 2010 roku na specjalne konto wpłynęło 1 100 517,91 złotych + odsetki 12 352,14 zł.


Rada Gminy w Lanckoronie na posiedzeniu w dniu 28.10.2010 roku postanowiła, że z dniem 31.10.2010 r. ulegnie likwidacji specjalne konto bankowe uruchomione zgodnie z uchwałą nr XXXVII/228/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 21.05.2010 r. a zgromadzone środki przekazane zostaną do budżetu gminy z przeznaczeniem na odbudowę budynków, które ucierpiały w wyniku osuwisk ziemi  podczas ulewnych deszczy w maju i czerwcu 2010 roku.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr XLIII/253/10 z dnia 10 listopada 2010r.  zmieniającą uchwałę budżetową na 2010 r. wprowadzając zgromadzone darowizny do budżetu gminy na 2010 rok w dziale: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na odbudowę budynków zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy maj-czerwiec 2010 r. w miejscowości Lanckorona – Laśnica,  Podchybie  i  Izdebnik.
Kolejne zmiany w budżecie Gminy Lanckorona w tym zakresie dokonywane były następującymi uchwałami:
- uchwałą nr  IV/19/11 Rady Gminy Lanckorona  z dnia 19.01.2011r.,
- uchwałą nr XI/81/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28.10.2011 r. ,
- uchwałą nr XII/89/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28.12.2011r.
- uchwałą nr XIII/94/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19.01.2012r.
- uchwałą nr XXVI/225/13 Rady Gminy Lanckorona  z dnia 19.03.2013r.
- uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27.12.2013r.


Do końca 2013 roku zostały wydatkowane wszystkie środki zgodnie z właściwymi uchwałami Rady Gminy Lanckorona.


Gmina w tym trudnym okresie  udzieliła pomocy wszystkich uprawnionym poszkodowanym, zarówno w formie psychologicznej, zdrowotnej, materialnej oraz finansowej.
Na terenie gminy pomocą objęto  114 osób zamieszkałych  w 26 – ciu zniszczonych budynkach.
Wybudowano 24 nowe budynki mieszkalne, dokonano zakupu jednego mieszkania oraz zakupu
1-go budynku mieszkalnego na rynku wtórnym.
Dokonano 23-ch zamian nieruchomości, tj. za zniszczony budynek mieszkalny poszkodowany otrzymywał notarialnie na własność nowy budynek mieszkalny, w jednym przypadku mieszkanie oraz w jednym przypadku zakupiony na rynku wtórnym budynek mieszkalny.
Trzy budynki mieszkalne pozostały do zasiedlenia – obecnie nadal toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Udzielona darowizna od Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Andersa 21,  w kwocie  620 000 złotych została w całości przeznaczona na wydatki majątkowe związane ściśle z odbudową budynków mieszkalnych dla poszkodowanych osób.
Środki otrzymane od prywatnych darczyńców w kwocie 480 517,91 złotych oraz uzyskane
z odsetek w kwocie 12 352,14 zł.  zostały przeznaczone na:
- wydatki majątkowe związane ściśle z odbudową budynków mieszkalnych dla poszkodowanych osób w kwocie  52 873,72 zł. i z odsetek 12 352,14 złotych.
- zgodnie z uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27.12.2013 r. zostały przekazane do GOPS celem wypłaty zasiłków pieniężnych dla poszkodowanych w kwocie 427 644,19 złotych.
GOPS do końca 2013 roku dokonał wypłaty zasiłków pieniężnych.


Aby dokładnie zobrazować  poniesione wydatki  majątkowe związane ściśle z odbudową budynków mieszkalnych dla poszkodowanych  wraz z przekazaniem środków finansowych do GOPS na zasiłki pieniężne, które do końca 2013 roku zostały wypłacone, przedstawiamy poniżej tabelę poniesionych wydatków:


Realizacja wydatków na rzecz poszkodowanych przez osuwiska była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegatura w Krakowie w 2012 roku, oraz przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie w  2013 roku.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie udzieloną pomoc na odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych przez osuwiska.
Urząd Kontroli Skarbowej nie wniósł żadnych uwag.


Za realizację zadania  w zakresie odtworzenia budynków mieszkalnych i pomocy osobom poszkodowanym przez osuwiska byli odpowiedzialni:
- od strony organizacyjnej i prawnej – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Sekretarz Gminy i Radca Prawny,
- od strony finansowej –   Skarbnik Gminy,
- za udzielaną pomoc finansową i materialną – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zdarzenie losowe jakie wystąpiło na naszym terenie miało bardzo duży zasięg. Na pewno pozostawiło  rysę na psychice  osób poszkodowanych, pomimo iż zostały one otoczone opieką nie tylko ze strony Gminy Lanckorona, ale również telewizji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, Kościoła, Caritasu oraz prywatnych darczyńców. Była to m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, naukowa, wypoczynkowa. Pomoc ta uzupełniła środki rządowe, które Rząd RP niezwłocznie przekazał na odbudowę zniszczonych budynków.
Tym wszystkim darczyńcom należą się słowa podziękowania  z głębi naszych serc. W tym dla nas tak trudnym okresie mogliśmy liczyć na pomoc ludzi dobrej woli, nie straciliśmy wiary w człowieka, bo nadal macie Państwo wielkie serca i pomoc z Waszej strony jest tego wyrazem.
Jeszcze raz  składamy podziękowania. Pomoc przyszła wtedy kiedy jej najbardziej potrzebowaliśmy – dziękujemy.


        Wójt
(-) Zofia Oszacka