Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/11
Podstawa prawna
- Art. 18 ze znaczkiem 1 ust. 1, 2, 3 18 ze znaczkiem 5 i art. 11 ze znaczkiem 1 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).
- Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
- Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn.zm.).
- Art.104 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
- Art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.
Wymagane dokumenty
1) wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – druk wniosku można pobrać w pok.nr 6 I piętro)
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (ksero dokumentu potwierdzone przez pracownika urzędu załatwiającego sprawę za zgodność z oryginałem pozostaje w aktach),
3) dokument potwierdzający tytuł prawny (prawo własności, umowa najmu) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (ksero dokumentu potwierdzone przez pracownika urzędu załatwiającego sprawę za zgodność z oryginałem pozostaje w aktach),
4) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym (ksero dokumentu potwierdzone przez pracownika urzędu załatwiającego sprawę za zgodność z oryginałem pozostaje w aktach),
5) decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży (ksero dokumentu potwierdzone przez pracownika urzędu załatwiającego sprawę za zgodność z oryginałem pozostaje w aktach)
Opłaty
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się według złożonych do 31 stycznia oświadczeń o wartości sprzedaży za poprzedni rok za:
1) zezwolenie typu A (piwo)
2) zezwolenie typu B (napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu)
3) zezwolenie typu C (napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu)
W roku kalendarzowym opłaty można wnosić w trzech równych ratach: do 30 stycznia, do 31 maja, do 30 września.
Dla podmiotów starających się o zezwolenie po raz pierwszy opłaty dokonuje się w dniu odbioru zezwolenia w kwocie ustalonej przez pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U.Nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
Opłatę wnosi się do kasy urzędu (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto: Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010.
Opłata za wydanie zezwolenia wnoszona przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność w tym zakresie wynosi:
1. 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo,
2. 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
3. 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu
Termin załatwienia sprawy
W zależności od posiadanego limitu na dany typ zezwolenia oraz zaopiniowania wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do 2 miesięcy
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 6, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Gminy Lanckorona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Dodatkowe informacje

Data aktualizacji: 28.06.2013 r.