Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/08
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 ze zm.)
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.Nr 268, poz.2663),
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.. z 2000r,Nr 98, poz.1071 ze zm.).
Wymagane dokumenty
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Wniosek winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
We wniosku należy podać cel podziału.
Do wniosku należy dołączyć :
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem podziału ( aktualny odpis z ksiąg
wieczystych – ważny 3 miesiące od daty jego wystawienia),
2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości wydany przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Mickiewicza 24,
3) wykaz synchroniczny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów , o których mowa w art.95, ( dotyczy podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego),
Po wyrażeniu przez Wójta pozytywnej opinii, do wniosku należy dołączyć:
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
6) wykaz zmian gruntowych,
7) mapę z projektem podziału
dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie
Powiatowym w Wadowicach Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Mickiewicza 24,
Przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział.
Opłaty
nie pobiera się opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy
do 14 dni od doręczenia projektu podziału wykonanego przez
uprawnionego geodetę.
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 6, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości służy stronom prawo wniesienia odwołania
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.