Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Referat
REFERAT ORGANIZACYJNY
Numer karty informacyjnej
OR/06
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 2 - 4, ust. 6-7, Art. 27 ust. 4, 6, 8, 9 i art.14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

W zależności od potrzeb dodatkowo:
część CEIDG - MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
część CEIDG - RB - Informacja o rachunkach bankowych,
część CEIDG - RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza ,
część CEIDG - SC. - Udział w spółkach cywilnych,
część CEIDG - POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury
Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienia sprawy
Organ gminy przesyła wniosek CEIDG -1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.
Sprawę załatwia
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 3 parter
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail: sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do pištku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 13.11.2012 r.