Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Referat
REFERAT FINANSOWY
Numer karty informacyjnej
FN/02
Podstawa prawna
Art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zmianami)
Wymagane dokumenty
- Wypełniona informacja podatkowa z bieżącego roku – druk do pobrania w pok. Nr 11 prawe skrzydło budynku, lub na stronie www.lanckorona.pl - BIP, podatki
- Oryginał zawiadomienia o zmianach ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
Opłaty
brak opłat
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni. Decyzja zostanie przesłana pocztą.
Sprawę załatwia
Referat Finansowy Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 11, prawe skrzydło budynku
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69,
e-mail: finanse@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do pištku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 13.11.2012 r.