Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób fizycznych
Referat
REFERAT FINANSOWY
Numer karty informacyjnej
FN/01
Podstawa prawna
Art. 6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn. zmianami)
Wymagane dokumenty
-Wypełniona deklaracja podatkowa z bieżącego roku – druk do pobrania w pok. Nr 11 prawe skrzydło budynku,
- Oryginał zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
- Oryginał zaświadczenia o posiadaniu gruntów na terenie innej gminy lub kserokopia decyzji na podatek rolny z innej gminy.
Opłaty
brak opłat
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni. Decyzja zostanie przesłana pocztą.
Sprawę załatwia
Referat Finansowy Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 11, prawe skrzydło budynku
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69,
e-mail: finanse@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do pištku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 13.11.2012 r.