Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Udostępnienie informacji publicznej
Referat
REFERAT ORGANIZACYJNY
Numer karty informacyjnej
OR/03
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zmianami)
- Art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wzór wniosku w załączeniu
Opłaty
Usługa zwolniona jest z opłaty skarbowej.
Urząd zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej – jeżeli Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku.
Termin załatwienia sprawy
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie miesiąca.
Sprawę załatwia
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 3 parter
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail: sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do pištku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności lub tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Wadowicach z powództwem o udostępnienie takiej informacj
Uwagi
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer