Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej
Referat
REFERAT ORGANIZACYJNY
Numer karty informacyjnej
OR/02
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
- art.34 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 roku, poz.406 tekst jednolity),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
Zawiadomienie o imprezie złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia / druk w załączeniu
Opłaty
W przypadku żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego złożenie zawiadomienia - opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie wydawane w terminie 7 dni. Decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia
złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Sprawę załatwia
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 3 parter
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail: sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do pištku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Małopolskiego
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 14.05.2013 r.