Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/27
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 182, poz.1121 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. z 2008r. Nr 207, poz.1298),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wzoru formularza o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 105, poz.667),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926).
Wymagane dokumenty
- Wniosek o udostępnienie danych osobowych,
- Wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów, tytuły wykonawcze uprawniające do otrzymania żądanych danych (jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego),
- Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie informacji.

Do wglądu:
dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, legitymacja) – w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o udostępnienie danych.
Opłaty
Opłata za udostępnienie danych osobowych wynosi 31 zł.

Należność można wpłacić w kasie Urzędu (pok. Nr 11 prawe skrzydło budynku lub na konto: Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
Termin załatwienia sprawy
Termin udzielenia odpowiedzi wynosi 14 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku konieczności uzyskania zgody osoby na udostępnienie jej danych, istnieje możliwość wydłużenia terminu, z równoczesnym zawiadomieniem strony.
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
W przypadku braku zgody na udostępnienie danych wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer