Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/26
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2010r. Nr 239, poz.1593)
Wymagane dokumenty
Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” (do pobrania w pok. nr 2 parter)
Do wglądu:
- paszport, wiza, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróżny, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenie się, bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu lub inny dokument).
Opłaty
Brak
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer