Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/24
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz.1427 z późn. zmianami)
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416)
Wymagane dokumenty
Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” (do pobrania w pok. nr 2 parter),
Załączniki:
- oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka, w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu,
Do wglądu:
- dowód osobisty osoby podlegającej zameldowaniu,
- książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej),
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny
dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),
- akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza
gminy Lanckorona),
- prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (w przypadku gdy rodzice są rozwiedzeni lub
mają różne miejsca pobytu stałego).
Opłaty
Brak
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
 
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji 15.11.2012 r.