Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Rozgraniczenie nieruchomości
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/09
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
Art. 29-24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
Wymagane dokumenty
1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości.
2. Załączniki do wniosku:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będących przedmiotem rozgraniczenia (aktualny odpis z Ksiąg Wieczystych ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
- aktualny wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości będących przedmiotem rozgraniczenia
- adresy właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.
- wstępna zgoda geodety na wykonanie czynności technicznych.
- kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia.
3. Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Opłaty
Opłata skarbowa:
- od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł,
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Termin załatwienia sprawy
- wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego do 14 dni od złożenia wniosku,
- wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do 30 dni od złożenia przez geodetę zatwierdzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatu rozgraniczeniowego.
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 9, II piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
- na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie,
- od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalenia granic może żądać w terminie 14 dni od jej otrzymania przekazania sprawy Sądowi,
- od decyzji umarzającej postępowanie stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 13.11.2012 r.