Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/16
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
1. Art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
2. § 1 i § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
3. Art. 29 ust. 2 pkt 6 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym według załączonego wzoru
Opłaty
Opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 3,00 zł za 1m2 powierzchni reklamy za każdy dzień.
Wyliczoną w decyzji opłatę należy wpłacić do kasy urzędu (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto: Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 6, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Gminy Lanckorona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer