Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe)
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/07
Podstawa prawna
art.4-5 i 8 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012.788 tekst jednolity), oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212 poz.1264)
Wymagane dokumenty
1. W przypadku panny i kawalera:
- dowody osobiste (do wglądu),
- odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Lanckorona,
2. W przypadku osób rozwiedzionych:
- dowody osobiste (do wglądu),
- odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Lanckorona,
- odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – dla osób, których związek małżeński zawarty był poza terenem gminy Lanckorona,
3. W przypadku wdowy i wdowca:
- dowody osobiste (do wglądu),
- odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Lanckorona,
- odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka/ki – jeżeli zgon nastąpił poza terenem gminy Lanckorona
Opłaty
- od sporządzenia aktu małżeństwa – opłata skarbowa 84,00 zł

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie w dniu stawienia się stron
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Wniosek do Sądu Rejonowego w Wadowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer