Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/06
Podstawa prawna
art.7 ust.2 i art.73 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264)
Wymagane dokumenty
- Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą z oświadczeniem, że akt ten dotychczas nie został wpisany do polskich ksiąg,
- zagraniczny akt stanu cywilnego w oryginale lub kserokopia uwierzytelniona przez Urząd, który go wydał,
- urzędowe tłumaczenie dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
- do wglądu – dokument tożsamości
Opłaty
- za wydaną decyzję – 50,00 zł

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.