Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/04
Podstawa prawna
art.71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264)
Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (wniosek można pobrać w tut. USC pok. Nr 2),
- odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli osoba jest urodzona poza terenem gminy Lanckorona
- dowód osobisty lub paszport (jeżeli nie ma w Polsce pobytu stałego)
osoby rozwiedzione:
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – jeżeli związek małżeński zawarty był poza terenem gminy Lanckorona,
- odpis skrócony aktu urodzenia - jeżeli osoba jest urodzona poza terenem gminy Lanckorona
wdowy i wdowcy:
- odpis skrócony aktu urodzenia jeżeli osoba jest urodzona poza terenem gminy Lanckorona,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka
Opłaty
- za zaświadczenie – 38,00 zł

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
Termin załatwienia sprawy
Bezpośrednio po przedłożeniu wymaganych dokumentów, przyjęciu zapewnienia, następuje sporządzenie i wydanie zaświadczenia.
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego osoba może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wadowicach o rozstrzygniecie zasadności odmowy. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.