Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
Referat
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
Numer karty informacyjnej
USC/03
Podstawa prawna
art. 1 § 1, art.3-7, art.9-25, art.88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012.788 tekst jednolity),, art.12 ust.1 i 3, art.53-59 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264)
Wymagane dokumenty
1. W przypadku panny i kawalera:
- odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Lanckorona,
- dowody osobiste (do wglądu),
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. W przypadku osób rozwiedzionych:
- odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Lanckorona,
- odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu – dla osób, których związek małżeński zawarty był poza terenem gminy Lanckorona,
- dowody osobiste (do wglądu)
3. W przypadku wdowy i wdowca:
- odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza terenem gminy Lanckorona,
- odpis skrócony aktu małżeństwa dla osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Lanckorona,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – jeżeli zgon nastąpił poza terenem gminy Lanckorona,
- dowody osobiste (do wglądu)
4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego dla osób spoza krajów Unii Europejskiej,
- dla osób będących obywatelami krajów Unii Europejskiej – odpis wielojęzyczny
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sądu Rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
- paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
Opłaty
- za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa 84,00 zł (uiszcza się w dniu zawarcia małżeństwa)

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010.
Termin załatwienia sprawy
Termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi miesiąc od złożenia zapewnienia w Urzędzie Stanu Cywilnego
Sprawę załatwia
Urząd Stanu Cywilnego w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. Nr 2 parter
tel.(033) 876-36-75, fax: (033) 876-35-69
e-mail: usc@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.