Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Ustalenie numeracji porządkowej nieruchomości
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/10
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
1. Art. 47 a ust. 5 w związku z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zawierający:
− imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
− określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć ustalenia numeru dla budynku:
a. istniejącego – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej ewidencyjnej, mapy z projektem podziału, topograficznej lub kopii mapy zagospodarowania działki lub terenu,
b. będącego w trakcie budowy – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopi mapy zagospodarowania działki lub terenu,
c. prognozowanego do wybudowania – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zagospodarowania działki lub terenu,
− informację o połoŜeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (wskazanie na jednostkę ewidencyjną obręb, numer działki ewidencyjnej),
− określenie usytuowania budynku (budynek nadziemny lub podziemny).
Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Druk wniosku można pobrać w pok. nr 6 I piętro
Opłaty
Opłata skarbowa:
a. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
b. od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o ustaleniu numeru z oryginałem 5 zł od każdej zaczętej strony.

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku
Termin załatwienia sprawy
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 6, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 13.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer