Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na imprezach odbywających się na świeżym powietrzu
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/13
Podstawa prawna
- Art. 18 ze znaczkiem 1 ust. 1, 2, 3 18 ze znaczkiem 5 i art. 11 ze znaczkiem 1 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).
- Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
- Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn.zm.).
- Art.104 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
- Art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.
Wymagane dokumenty
Wniosek
Załączniki do wniosku:
1) zezwolenie na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń (ten punkt nie dotyczy jednostek OSP),
Uwaga: W przypadku zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Lanckorona wystarczy podać tylko ich numery,
2) zgoda właściciela, zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
3) zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach),
4) szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy,
5) szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy,
6) pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Opłaty
1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00zł.
2. Obowiązuje opłata za wydanie zezwoleń w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
1) zezwolenie typu A (do 4.5 % alkoholu oraz piwo)
2) zezwolenie typu B (napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
3) zezwolenie typu C (napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu)
Wyliczona opłata wniesiona do kasy urzędu (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto: Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010.
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
- 43,75 zł w przypadku zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
- 175 zł w przypadku zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.
Termin załatwienia sprawy
Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 6, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Dodatkowe informacje

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach:
- dla dzieci,
- masowych - określonych w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013r. poz. 611z późn. zm.)


 

Data aktualizacji: 28.06.2013 r.