Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy w formie darowizny
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/17
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001r nr 142, poz.1591 z późn.zmianami),
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93)
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o darowiznę nieruchomości na rzecz Gminy Lanckorona zawierający oznaczenie wnioskodawcy, numer działki, powierzchnię działki będącej przedmiotem darowizny, obręb, cel darowizny, podpis wnioskodawcy,
2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości wnioskodawcy (aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt własności ziemi).
Opłaty
Nie pobiera się opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy
Ze względu na konieczność uzyskania opinii odpowiednich organów oraz podjęcia uchwały Rady Gminy termin załatwienia sprawy wynosi około 4 miesięcy.
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 6, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer